ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

Οι βασικοί πυλώνες της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου είναι οι εξής:

Διατήρηση της εστίασης σε εκτεταμένη έρευνα & ανάπτυξη, με σκοπό την εισαγωγή επιπλέον καινοτόμων προϊόντων που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες του Ομίλου.

Ανάπτυξη της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω νέων επιχειρηματικών συμφωνιών.
 
Περαιτέρω οχύρωση της παραγωγικής βάσης του Ομίλου μέσω των επενδύσεων που θα ανεβάσουν τη δυναμικότητα και θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα.

Αύξηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων παραγωγής μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

Περαιτέρω επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, τόσο μέσω εξαγορών υφιστάμενων εταιρειών όσο και μέσα από την πλήρωση των πρόσθετων εφαρμογών άδειας από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Βελτιστοποίηση του κόστους των εταιρειών του Ομίλου, τόσο σε όρους κόστους παραγωγής αλλά και από την άποψη των γενικών εξόδων.

 Διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής θέσης του Ομίλου μέσω της προσεκτικής διαχείρισης του χρέους και τον αυστηρό έλεγχο του κεφαλαίου κίνησης.

Περαιτέρω βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του NANA BEACH HOTEL μέσα από επαναλαμβανόμενα σχέδια ανακαίνισης και πρόσθετες επενδύσεις.